วิธีเขียน add_shortcode ลงใน fuction wordpress ดึงหมวดหมู่ที่ต้องการ

นำโค้ดไปใส่ไฟล์ fuction.php

<?php
function Gtpost() {
$pages = $query->posts;
$output .= ‘<ul>’;
$icat=1;$showposts=8;
$cathome=”showposts=”.$showposts.”&cat=”.$icat;
$queryhome = new WP_Query();$queryhome->query($cathome);
$i=0; while ($queryhome->have_posts()) : $queryhome->the_post(); $i++;

$page_title = get_the_title();
$page_url = get_the_permalink();
$dom = simplexml_load_string(get_the_post_thumbnail($post_id, ‘full’));$src = $dom->attributes()->src;

$output .= ‘<li><a href=”‘.$page_url.'”><img src=’.$src.’>’ .$page_title. ‘</a></li>’;

endwhile; $output .= ‘</ul>’;
wp_reset_query();
return $output;

}
add_shortcode(‘dotiavatar’, ‘Gtpost’);

?>

แสดง

[dotiavatar]

 

DESIGN NUMCHOK CO.,LTD. 
บริษัท ดีไซน์นำโชค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
58/146 หมู่ที่ 6 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

Hotline: 082-493-2295
Email: Konyubyub@gmail.com
ID LINE: KONYUBYUB